دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   توسلی رکن آبادی

پست الکترونیکی : m-tavasoli@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/07/01

مجید توسلی رکن آبادی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^